Bezpieczeństwo sanitarne

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Wspólnoty!

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.

Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przedstawiamy obowiązujące zasady, których należy przestrzegać podczas sprawowania liturgii i innych działań duszpasterskich.

Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych:

  • maksymalnie 233 osób

Środki ochrony osobistej

Obowiązek zakrywania nosa i ust mają:

  • wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
  • pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, w czasie przygotowania świątyni, w której przebywają inne osoby),
  • służba liturgiczna, podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
  • szafarze, podczas rozdawania Komunii św.,
  • kapłani sprawujący sakrament pokuty.

Przy wejściu do kościoła znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, ponadto wszędzie są umieszczono informacje o obowiązku zakrywania nosa i ust. Woda święcona, do uczynienia znaku krzyża, jest umieszczona w bezdotykowym dystrybutorze.

Rozdzielanie Komunii św.:

Podczas każdej liturgii umożliwiamy wiernym przyjęcie Komunii św. zarówno do ust (w różnych miejscach bazyliki) jak i na rękę (po lewej stronie, przy ołtarzu NSPJ).

Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy wg stałego planu, można też umówić się na spowiedź indywidualną.

Odwiedziny chorych w domach po indywidualnym porozumieniu z kapłanem.

Spotkania grup i wspólnot wg osobnych ustaleń z poszczególnymi opiekunami.

2020-11-06T00:34:56+00:00