Cmentarz

Cmentarz 2018-07-27T12:38:08+02:00

Informacje cmentarne

Plan cmentarza

Regulamin cmentarza

Pobierz w formacie PDF

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542
z późn. zm.) stanowi się co następuje.

§1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wincentego a’ Paulo w Bydgoszczy zwanej dalej Parafią.

§2

1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.

2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.

3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Biurze Administratora Cmentarza lub Kancelarii Parafialnej.

§3

1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny.

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.

3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.

4. Zarządca nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

5. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

7. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.

2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator Cmentarza.

3. Administrator Cmentarza może powierzyć prace opisane w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu osobom lub firmom zewnętrznym.

4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, posadzenie drzew i krzewów wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza lub Zarządcy.

§6

1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.

2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.

4. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.

5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac, a także do należytego zabezpieczenia terenu prac.

6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.

7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.

8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.

9. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych
i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.

10. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.

11. W czasie wykonywania prac na Cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.

12. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.

13. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.

14. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

15. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

§7

Na Cmentarzu zabrania się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,

3) przemieszczania nagrobków,

4) prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,

5) prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,

6) sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,

7) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,

8) wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),

9) wprowadzania zwierząt,

10) palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,

11) przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

12) uprawiania żebractwa.

§8

1. Z uwagi na bezpieczeństwo osób odwiedzających Cmentarz, zakazuje się przebywania na terenie Cmentarza od zmroku do godziny 800 rano.

2. Przez zmrok rozumie się porę dnia po zachodzie Słońca.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy wszystkich dni w roku, także Świąt Kościelnych.

4. Osoby łamiące zakaz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przebywające na terenie Cmentarza od zmroku do godziny 800 rano czynią to na własną odpowiedzialność.

5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom w związku
z przebywaniem przez nie na terenie Cmentarza od zmroku do godziny 800 rano.

§9

Zarządca osobiście lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza przyjmuje ofiary
w szczególności za:

1) przydzielenie miejsca pod grób tzw. placowe,

2) użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach,

3) zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,

4) korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,

5) wjazd pojazdów na teren Cmentarza nie związany z obsługą pogrzebu,

6) zezwolenie na ekshumacje zwłok,

7) zmianę dysponenta grobu.

§10

1. Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy, czyli Proboszcza Parafii.

2. Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.

3. Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego potwierdzenia pisemnego opatrzonego pieczęcią Parafii.

§11

1. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. placowe, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.

2. Ofiarę za przydzielenie miejsca (placowe) składa się jednorazowo.

3. Ofiarę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się na okresowo, co 20 lat.

4. Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania
z miejsca i/lub grobu w przyszłości.

5. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.

6. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

7. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

8. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarządca traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

9. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

10. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca.

11. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy. Zarządca nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.

12. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.

13. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

14. W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządcy, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.

15. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

16. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator Cmentarza nie mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

17. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

18. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu,
w którym zostały znalezione.

19. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.

§12

1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. placowe i pokładne.

2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.

3. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta według podanej kolejności:

a) pozostały małżonek/ka/,

b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,

c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

4. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.

5. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

6. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.

7. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

8. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona
z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.

§13

1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w §12 ust. 3 niniejszego regulaminu, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną.

§14

1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca podejmuje decyzję
o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§15

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,

b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,

c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.

2. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy bez zwrotu opłaty za dzierżawę.

§16

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy bez zwrotu opłat wniesionych za to miejsce.

§17

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:

a) karty zgonu,

b) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.

2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§18

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy za pośrednictwem Biura Parafialnego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§20

1. Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej oraz Biurze Cmentarza.

2. Regulamin wywiesza się na terenie Cmentarza.